Huyện nào có tên dài nhất Việt Nam?

Huyện có tên dài nhất Việt Nam hiện là đơn vị hành chính của một tỉnh biên giới thuộc khu vực Đông Nam Bộ. Tên huyện chính là tên một anh hùng, một trí thức yêu nước địa phương.

131

Huyện có tên dài nhất Việt Nam hiện là đơn vị hành chính của một tỉnh biên giới thuộc khu vực Đông Nam Bộ. Tên huyện chính là tên một anh hùng, một trí thức yêu nước địa phương.

Huyện nào có tên dài nhất Việt Nam?
Tây Ninh

Với 3 từ và 13 chữ cái, Dương Minh Châu hiện là huyện có tên dài nhất Việt Nam. Huyện Dương Minh Châu ngày nay thuộc tỉnh Tây Ninh, khu vực Đông Nam Bộ. Trong kháng chiến, huyện căn cứ Dương Minh Châu phía đông bắc Tây Ninh được thành lập năm 1951, đặt theo tên trí thức yêu nước Dương Minh Châu (1912-1947), Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến Tây Ninh, Đại biểu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa đầu tiên.